Autopasion sh.a

Autostrada Tirane Durres Km.1
1001 Tirana
Albania

FAX: +355 4 2410102

www.autopasion.al

Subsidiaries

Autopasion sh.p.k (Kosovo)
www.autopasion-ks.com