AUTO PLUS BULGARIA JSCo

370 Okolovrasten pat Str.
1151 Sofia
Bulgaria

TEL: +359 2 4015539
FAX: +359 886 128822

www.autoplus.bg

Subsidiaries

AP Alliance Ltd. (Bulgaria)
www.autoplus.bg

Manimpex Ltd. (Bulgaria)
www.manimpex-bg.com